Politika ir taisyklės

PRIVATUMO POLITIKA


2018-02-28 Nr. 1.4

1. ĮVADAS
1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „TIKETA“, juridinio asmens kodas 300037717 (toliau – „Bendrovė“), yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruota asmens duomenų valdytojų valstybės registre https://www.ada.lt (įregistravimo kodas P3102) ir laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams) kurie naudojasi Bendrovės interneto svetaine www.tiketa.lt (toliau – „interneto svetainė“) ir / ar bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti asmenis apie tai kokią informaciją renka Bendrovė ir kaip ją naudoja (toliau – „Pirkėjas“).
1.3. Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį ir t. t. Bendrovės surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.
1.4. Bendrovės interneto svetainėje teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių įsigijimo, rezervavimo paslaugas, apmokėjimą už tai, skelbiamos informacijos skaitymą (naudojimą), bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą ir gavimą, bei visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia interneto svetainėje ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
1.5. Bendrovė suteikia galimybę asmeniui, prieš jam atliekant registraciją, kaip numatyta Privatumo politikos 2.5 punkte, susipažinti su Politikoje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais ir tvarka. Asmuo, norėdamas susipažinti su Bendrovės Privatumo politika turi paspausti ant registracijos lango apačioje esančios nuorodos “politika ir taisyklėmis”. Paspaudus ant minėtos nuorodos Pirkėjas yra nukreipiamas į Bendrovės Privatumo politikos taisykles. Pirkėjas, susipažinęs su Privatumo politika, pažymėdamas varnelę “Su politika ir taisyklėmis sutinku”, tokiu būdu išreiškia savo valią dėl jo asmens duomenų tvarkymo Politikoje nurodytais tikslais. Jeigu įsigijęs Paslaugas, Pirkėjas nebenori, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, jis turi teisę bet kada kreiptis į Bendrovę dėl jo asmens duomenų tvarkymo sustabdymo Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sukurtos paskyros panaikinimo.
1.6. Asmuo, gaudamas Paslaugas ar jomis naudodamasis, besąlygiškai sutinka su šia Privatumo politika. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytu, jis neturi teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis.
1.7. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.tiketa.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Privatumo politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis interneto svetaine bei užsakant interneto svetainėje siūlomas paslaugas ir prekes.
2.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti interneto svetainės Pirkėjų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
2.3. Sutikdamas su Privatumo politika, Pirkėjas suteikia teisę Bendrovei tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
2.4. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save, Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
2.5. Naudojantis interneto svetaine, iš asmens gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad asmuo galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis, kurių naudojimui būtina registracija. Tokiu atveju asmens reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas ir pan.). Bendrovė turi teisę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka naudoti visą asmens pateiktą informaciją ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Pirkėjas yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą.
2.6. Visa informacija, kurią Bendrovė renka iš asmens yra Bendrovei pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Bendrovė netikrina asmens pateiktos informacijos ir laikoma, kad asmens pateikta informacija yra išsami ir teisinga.
2.7. Laikoma, kad Pirkėjas lankydamasis Bendrovės interneto svetainėje ir naudodamasis jos teikiamomis Paslaugomis, duoda sutikimą rinkti ir naudoti savo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
2.8. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
2.8.1. koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
2.8.2. kreiptis į interneto svetainę elektroninio pašto adresu info@tiketa.lt dėl paskyros panaikinimo.

3. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
3.1. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi žemiau esančioje lentelėje nurodytais tikslais bei terminais:

Nuolaidų suteikimas ir perteklinių nuolaidų teikimo prevencija Kortelės (lojalumo, atsiskaitymo ir pan.), pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris 5 m. nuo duomenų surinkimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos
Klientų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija Elektroninio pašto adresas, gyvenamoji data, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, telefono numeris, vardas, asmens atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir kt.) 5 m. nuo duomenų surinkimo ar paskutinio šių duomenų atnaujinimo dienos
Klientų aptarnavimo ir konsultavimo telefonu kokybės užtikrinimas, konfliktinių situacijų sprendimas (telefoninių pokalbių įrašymas) Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai 6 mėnesiai
3.2. Pirkėjas, registracijos metu, pažymėjęs laukelį “Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais”, taip pat jau tapęs registruotu varotoju ir savo vartotojo paskyroje prie naujienų užsakymų į klausimą „Siųsti Tiketos naujienas el. paštu?“, pažymėjus atsakymą „Taip“, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kurie detaliau aprašomi žemiau esančioje lentelėje:
Duomenų rinkimo tikslas Renkami asmens duomenys Duomenų saugojimo terminas
Tiesioginės rinkodaros ir klientų lojalumo programų vykdymas, siekiant pasiūlyti Bendrovės (vienos ar su partneriais) teikiamas paslaugas/produktus, informaciją apie nuolaidas, sveikinti klientus/Bendrovės interneto portalų lankytojus, teikti specialius pasiūlymus Gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, pavardė, telefono numeris, vardas, elektroninio pašto adresas 5 m. nuo lankytojo paskutinio apsilankymo Bendrovės interneto tinklapyje, kurio metu buvo galima identifikuoti apsilankiusio tapatybę ir nustatyti lankymosi datą. Duomenys gauti iš duomenų teikėjo

3.3. Bendrovė gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Bendrovė taipogi gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.3.1. jei yra Pirkėjo sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
3.3.2. teikiant Paslaugas – Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams/subrangovams), teikiantiems paslaugas Bendrovei;
3.3.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.3.5. kt.
3.4. Pirkėjas turi šias teises:
3.4.1. susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikęs Bendrovei tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė). Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis Bendrovė surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Bendrovę raštu/el. paštu (adresu info@tiketa.lt). Bendrovė, gavusi tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir per protingą terminą pateikia Pirkėjo prašomus duomenis. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus;
3.4.2. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu/el. paštu (adresu info@tiketa.lt), reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Bendrovė, iš Pirkėjo gavusi reikalavimą sustabdyti asmens duomenų tvarkymą ar reikalavimą panaikinti Pirkėjo paskyrą, nedelsiant sustabdo Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Bendrovė turi ištrinti iš serverio/sunaikinti asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti;
3.4.3. pastebėjęs netikslumų savo asmens duomenyse, reikalauti, kad jo Asmens duomenys būtų patikslinti, pakoreguoti. Reikalavimas pateikiamas Pardavėjui raštu/el. paštu (adresu info@tiketa.lt);
3.4.4. tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, pažymėjęs laukelį atliekant registraciją ant "Nesutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais", tiek pateikdamas vėlesnį pranešimą, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. Bet kuriuo iš nurodytų atvejų išreiškus savo nesutikimą, Bendrovė, vydydama tiesioginę rinkodarą, įsipareigoja nesiųsti informacinių pranešimų ir kitos informacijos Pirkėjo nurodytais kontaktais.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie interneto svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Bendrovę.

4. SLAPUKAI
4.1. Siekdami pagerinti Pirkėjų patirtį lankantis interneto svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Pirkėjo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Pirkėjo galimybę naršyti patogiau, teikti Pirkėjui patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie interneto svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek interneto svetainę, tiek Pirkėjo aptarnavimą, tiek Bendrovės teikiamas paslaugas.
4.2. Pirkėjas galite pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Jeigu Pirkėjas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, Pirkėjas pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
4.3. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, Bendrovė paprastai naudoja šiais tikslais:
4.3.1 Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs interneto svetainės ir Paslaugų veikimui. Jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
4.3.2 Paslaugų plėtrai. Stebėdama slapukų naudojimą, Bendrovė gali gerinti interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Bendrovė gauna informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios interneto svetainės dalys yra populiariausios, kiek laiko vartotojai praleidžia interneto svetainėje ir pan.
4.3.3 Naudojimo analizei. Bendrovė naudoja slapukus statistinių duomenų apie interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi Paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Informacija gali būti renkama, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekiant išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino Pirkėjus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar Pirkėjas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į interneto svetainę.
4.3.4 Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodama slapukus Bendrovė taip pat gali rinkti informaciją tam, kad teiktų tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.
4.4. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.
4.5. Duomenys apie naudojamus slapukus:
4.5.1. Pirmoji slapukų rūšis – Pirkėjui prisijungus prie interneto svetainės, siekiant naudotis Bendrovės paslaugomis, į Pirkėjo kompiuterį įrašomi slapukai, nurodyti šioje lentelėje:
Slapukas Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
tiketa.lt slapukas ASP.NET_SessionId Vartotojo sesijos ID Įeinant į puslapį Iki to momento, kol uždaroma naršyklė arba 20 minučių nenaršant puslapio Atsitiktinai sugeneruotas skaičius
Tawk. to slapukas, naudojamas pokalbių realiu laiku funkcionalumo TawkConnectionTime Įeinant į puslapį Vartotojo sesijos metu Atsitiktinai sugeneruotas skaičius https://www.tawk.to/privacy-policy/
tiketa.lt slapukas tiketaPrivacyPolicy Leidžia identifikuoti ar vartotojas sutinka su privatumo politika ir renkamais slapukais Paspaudus sutinku su privatumo taisyklėmis 365 dienos {0,1}
tiketa.lt slapukas TiketaLandingPage{xxx}
xxx - skaičius
Leidžia identifikuoti, ar varotojas matė startinį reklamo langą tiketoje, kad nerodytume pakartotinai. Uždarius landing puslapį 1 diena {0,1}

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.
4.5.2. Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės partneriai gali naudoti šios rūšies slapukus, todėl Pirkėjas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės partnerį.
Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Įrankis:
CrazyEgg
_ceir, is_returning Slapukas, patikrinantis, ar lankytojas naujas, ar jau buvo svetainėje Apsilankius svetainėje 5 metai IP adresai, techniniai lankytojo naudojomų prietaisų duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių
_CEFT Slapukas, išsaugantis puslapio variaciją, jei lankytojas patenka į testavimo kampaniją Apsilankius svetainėje 1 metai
_ceg.s Slapukas, registruojantis lankytojo veiksmus svetainėje - „scroll“ funkciją Apsilankius svetainėje 90 dienų
_ceg.u Slapukas, naudojamas registruoti lankytojo paspaudimus ant svetainės elementų Apsilankius svetainėje 90 dienų
Įrankis:
Google Analytics
__utma Naudojamas atskirti lankytojus ir sesijas. Saugojama informacija apie apsilankymų kiekį, svetainės naudojimą. Atnaujinamas kiekvieną kartą, kai siunčiami duomenys į Google Analytics Apsilankius svetainėje 2 metai Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.
__utmt Pristabdo duomenų siuntimo į Google Analytics greitį Apsilankius svetainėje 10 minučių
__utmb Naudojamas atskirti naujus apsilankymus svetainėje Apsilankius svetainėje 30 minučių
__utmz Laiko informaciją apie tai, kaip lankytojas pasiekė svetainę - naudotą paieškos įrankį ir marketingo kampaniją Apsilankius svetainėje 6 mėnesiai
__utmv Saugo informaciją, naudojamą Google Analytics segmentacijai Apsilankius svetainėje 2 metai
_gaexp Slapukas, nustatantis lankytojo įtraukimą į eksperimentus ir eksperimentų galiojimo trukmę. Apsilankius svetainėje Priklausomai nuo eksperimento trukmės, bet paprastai 90 dienų.
Įrankis:
Hotjar
_hjClosedSurveyInvites Slapukas, skirtas užtikrinti, kad ta pati apklausa nebūtų rodoma lankytojui kelis kartus. Lankytojui pradėjus naudotis apklausa 365 dienos Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.
Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.
_hjDonePolls Slapukas, užtikrinantis, jog lankytojas užpildęs apklausą nebebus prašomas pildyti tos pačios apklausos. Lankytojui užpildžius ir išsiuntus apklausos atsakymus 365 dienos
_hjMinimizedPolls Slapukas, užtikrinantis, jog lankytojui paslėpus apklausą, ji išliks paslėpta viso apsilankymo metu. Lankytojui paslėpus apklausos laukelį 365 dienos
_hjDoneTestersWidgets Slapukas, užtikrinantis, kad lankytojui sutikus dalyvauti analizėje, prašymas nebepasirodytų. Užpildžius sutikimą 365 dienos
_hjMinimizedTestersWidgets Slapukas, užtikrinantis, kad lankytojui paslėpus kvietimą dalyvauti analizėje, kvietimas liktų paslėptas viso apsilankymo metu. Paslėpus analizės kvietimą 365 dienos
_hjIncludedInSample Slapukas, skirtas identifikuoti lankytoją, kuris įtrauktas į anonimišką svetainės analizę. Apsilankius svetainėje 365 dienos

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TIKETA“ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS


2017-01-01, NR. 1.2

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šių uždarosios akcinės bendrovės „TIKETA“ paslaugų teikimo taisyklių (toliau – „taisyklės“) tikslas – reglamentuoti paslaugų teikimą uždarojoje akcinėje bendrovėje „TIKETA“, juridinio asmens kodas 300037717, (toliau – „Bendrovė“), jos prekybos taškuose (toliau prekybos taškai vadinami „prekybos taškais“), Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje interneto svetainėje www.tiketa.lt (toliau tekste – „interneto svetainė“), užtikrinant Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008-06-25 nutarimo Nr. 623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo (Žin., 2008-07-03, Nr.75-2945), kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.2. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima bilietų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų, abonementų, nuolaidų kortelių, platinimo paslaugas, taipogi visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
1.3. Bendrovės Paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – „asmenys“), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis tiek Bendrovės prekybos taškuose, tiek Bendrovės interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Paslaugų teikimo vietoje. Juridiniams asmenims yra taikomos ir privalomos šių taisyklių nuostatos, numatančios asmenų pareigas, tuo tarpu šių taisyklių nuostatos numatančios asmenų teises, juridiniams asmenims yra taikomos tik Bendrovės pasirinkimu ir nuožiūra, apie tai informuojant interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu viešai, taip pat tais atvejais, kai Bendrovė ir konkretus juridinis asmuo dėl to atskirai susitarė raštu.
1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis ir ištekliais asmenys patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei asmuo nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas.
1.5. Šios taisyklės yra sandorio, kurį asmenys sudaro naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.
1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www.tiketa.lt. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių taisyklių versija.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
2.1. Kadangi Bendrovė parduoda bilietus, abonementus, dovanų kuponus, nuolaidų korteles ir t. t. (toliau –„bilietai“), paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė nenustato kitų asmenų teikiamų paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų , renginių vykimo / paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų.
2.2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami bilietai, teikimo sąlygų. Bendrovė taipogi nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys asmenys. Tokios sąlygos yra privalomos bilietą įsigijusiam asmeniui. Informaciją apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję bilietus, teikimo sąlygas pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, šią informaciją galima gauti, kreipiantis į atitinkamų paslaugų teikėją.
2.3. Asmenys įsigyjantys bilietus, kartu sutinka ir su visomis bilietų naudojimo sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos asmenims įsigijusiems bilietus. Asmenims nesilaikantiems bilietų naudojimo sąlygų Bendrovė ir/ar paslaugų teikėjas gali taikyti sankcijas.
2.4. Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems asmenims, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai. Už specifinius informacijos pateikimo būdus, pvz. informacijos teikimą telefonu, gali būti nustatyti mokesčiai arba skambučių tarifai. Informaciją apie mokesčius (tarifus) taikomus informacijos pateikimo būdams, asmenys gali rasti interneto svetainėje arba kreipdamiesi į Bendrovę.
2.5. Bilietai gali būti parduodami prekybos taškuose, įskaitant ir interneto svetainę. Bendrovė visiems asmenims užtikrina vienodas sąlygas įsigyti bilietus, todėl laisvas vietas bilietų pirkimo momentu parenka automatinė sistema. Šis punktas neapriboja Bendrovės teisės paskirti vietas asmenims ne automatiniu būdu pagal specialius komercinius užsakymus / pasiūlymus arba kitais atvejais.
2.6. Bilietai asmenims išduodami (sugeneruojami) tik sumokėjus pilną bilietų kainą ir bilietams taikomus papildomus mokesčius. Informacija apie bilietų kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama prekybos taškuose, interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
2.7. Siekdama patenkinti skirtingų asmenų skirtingus poreikius Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes asmenims atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės prekybos taškuose mokant grynaisiais, atsiskaitymo kortelėmis arba atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės interneto svetainėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Informacija, ar galima atsiskaityti atsiskaitymo kortelėmis, ir kokių sistemų kortelėmis (pvz. „VISA“; „MASTERCARD“) galima atsiskaityti už Paslaugas, pateikiama Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikimo vietoje ir gali skirtis. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.
2.8. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, asmens duomenų apsaugą bei asmens identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad asmenys, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti bilietus naudodamiesi interneto svetaine, joje registruotųsi, užpildydami elektroninę registracijos formą. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims užsiregistruoti interneto svetainėje, jiems užpildant rašytinę registracijos formą. Apie tokią galimybę Bendrovė informuoja atskirai. Asmenys užsiregistravę Bendrovės interneto svetainėje privalo laikytis Bendrovės nustatytų, internetinėje svetainėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių taisyklių ir reikalavimų nesilaikant Bendrovė turi teisę tokių asmenų registraciją panaikinti.
2.9. Paslaugų užsakymai interneto svetainėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei asmenys pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio asmens užsakymą ir/arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2.10. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims rezervuoti bilietus. Informaciją apie bilietų rezervavimo paslaugą, apie šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.
2.11. Bendrovė interneto svetainėje bilietus įsigyjantiems/rezervuojantiems asmenims gali nustatyti bilietų užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas. Už bilietų užsakymo limito viršijimą asmeniui gali būti taikoma atsakomybė, kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.
2.12. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims pasirinkti skirtingus įsigytų bilietų pristatymo būdus. Informaciją apie galimus bilietų pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės interneto svetainėje, prekybos taškuose arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.
2.13. Paslaugos prekybos taškuose teikiamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, kurie taikomi tokių paslaugų teikimui.
2.14. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose taisyklėse, informuodama apie tai viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.
2.15. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus asmens atžvilgiu, jeigu šis asmuo pažeidinėją šias taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.
2.16. Bendrovė neatsako už teikiant Paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.

3. BENDROVĖS IR ASMENŲ (VARTOTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Bendrovės teisės ir pareigos:
3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių taisyklių reikalavimų besilaikantiems asmenims.
3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.
3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas šiose taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.
3.1.4. Bendrovė taipogi turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.
3.2. Asmenų teisės ir pareigos:
3.2.1. Asmenys privalo:
3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas Paslaugas;
3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
3.2.1.3. neįžeisti ir nediskriminuotų kitų asmenų, nežeminti kitų asmenų orumo, taipogi nepažeisti Bendrovės teisių ir teisėtų interesų;
3.2.1.4. teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;
3.2.1.5. įgyvendinti ir vykdyti kitas asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų, nustatytas pareigas.
3.2.2. Asmenys turi teisę:
3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;
3.2.2.2. gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;
3.2.2.3. naudotis kitomis asmenims, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

4. TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ
4.1. Asmenims pažeidusiems šių taisyklių reikalavimus Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.
4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:
4.2.1. atsisakyti suteikti Paslaugas;
4.2.2. panaikinti asmens bilietų užsakymą arba bilietus;
4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms asmens duomenis bei kitą susijusią informaciją;
4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti asmens teisę prisijungti prie interneto svetainės;
4.2.5. panaikinti asmens registraciją internetinėje svetainėje;
4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.
4.3. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė dėl asmens veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio asmens ir / ar su juo susijusių asmenų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

5. BILIETŲ (ABONEMENTŲ, NUOLAIDŲ KORTELIŲ IR KT.) ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA
5.1. Bilietų įsigijimo tvarką reglamentuoja šių taisyklių 2 skyriaus „Paslaugų teikimo sąlygos“ nuostatos.
5.2. Paslaugas teikiantys asmenys, kurių teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus, draudžia Bendrovei keisti bilietus ar grąžinti pinigus, kai nupirktas bilietas pametamas, pavagiamas, pažeidžiamas ar sunaikinamas, kai asmuo dėl bet kokių priežasčių nebepageidauja naudotis paslaugomis, kurioms buvo įsigytas bilietas, ir tai įvyko ne dėl šių taisyklių 5.4 punkte numatytų aplinkybių, taipogi kitais šias paslaugas teikiančių asmenų nustatytais atvejais. Bendrovė sugadintų, suplėšytų ar pažeistų bilietų nekeičia. Esant pretenzijoms dėl šiame taisyklių punkte nurodytų aplinkybių asmenys turi kreiptis į paslaugas teikiančius asmenis, kurių teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus.
5.3. Asmenys prieš įsigydami bilietus privalo įvertinti visas renginio į kurį yra įsigyjami bilietai vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia bilietų įsigijimo ir renginio vykdymo informacija. Dėl šios priežasties, taip pat dėl to, kad bilietų į renginį pardavimas yra susijęs su iš renginio gaunamų pajamų planavimu, jų paskirstymų, papildomų paslaugų užsakymu, renginio vietų išdėstymu, jų kiekiu ir pan., įsigyti bilietai yra keičiami tik išimtiniais atvejais. Esant techninėmis ir faktinėms galimybėms ir gavus paslaugų teikėjo, kurio teikiamų paslaugų gavimui Bendrovė platina bilietus, sutikimą, Bendrovė turi teisę pakeisti bilietus į kitus bilietus tam pačiam renginiui. Bilietų keitimo sąlygas Bendrovė tokiu atveju nustato atskirai, paskelbdama jas viešai interneto svetainėje ar kitu Bendrovei priimtinu būdu. Asmenys, kuriems yra keičiami bilietai, privalo sumokėti Bendrovei jos nustatyto dydžio fiksuotą Bilieto keitimo mokestį ir bilietų kainos ir jiems taikomų mokesčių skirtumą. Bet kokiu atveju bilietai gali būti keičiami tik iki renginio į kurį yra platinami šie bilietai pradžios. Jeigu yra galimybė keisti bilietus apie tai yra nurodoma interneto svetainėje, nurodant ir bilietų keitimo sąlygas. Interneto svetainėje nesant informacijos apie bilietų keitimo į konkretų renginį sąlygų, yra laikoma, kad bilietai į šį renginį nėra keičiami.
5.4. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir nuostolių atlyginimo.
5.5. Tuo atveju jei paslaugas teikiantis asmuo davė sutikimą dėl bilietų grąžinimo ir/arba Bendrovė ir paslaugas teikiantis asmuo dėl to susitarė atskirai, pinigus už bilietus gali grąžinti ir Bendrovė. Tokiu atveju bilietus Bendrovei asmenys gali grąžinti tuose platinimo taškuose, kuriuose įsigijo bilietus, arba tuose platinimo taškuose, kuriuose nurodo Bendrovė. Bet kokiu atveju atšaukus paslaugų teikimą ir/ar pakeitus jų teikimo sąlygas dėl nuostolių atlyginimo, įskaitant ir visų įsigyjant bilietą, sumokėtų papildomų mokesčių grąžinimo, tuo atveju, kai Bendrovė grąžindama pinigus už bilietus, šių mokesčių negrąžina, asmenys turi kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
5.6. Bendrovės nuožiūra arba tuo atveju, kai Bendrovė ir atitinkamas paslaugas teikiantis asmuo susitaria, Bendrovės interneto svetainėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdų gali būti skelbiama kitokia pinigų už bilietus grąžinimo tvarka.
5.7. Elektroniniai bilietai, įsigyti interneto svetainėje, grąžinami asmeniui prisijungus prie interneto svetainės www.tiketa.lt, jam vadovaujantis šioje svetainėje pateikiamais nurodymais.
5.8. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę asmenims grąžinti bilietus skirtinguose platinimo taškuose. Dėl galimybės grąžinti bilietus skirtinguose taškuose asmenys turi teirautis Bendrovės tiesiogiai.
5.9. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai Bendrovei asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, Bendrovė turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.
5.10. Bendrovė pažymi, jog asmenys, įsigiję bilietus nuotoliniu būdu (t.y. Bendrovės interneto svetainėje arba naudojantis mobiliąja programėle „Tiketa“), neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį.
5.11. Jeigu Pirkėjas pametė, sunaikino ar sugadino, ar kitaip prarado įsigytą abonementą arba bilietą, jis turi galimybę (renginio organizatoriui leidus) šį abonementą ir/ar bilietą perspausdinti už papildomą Tiketos nustatytą mokestį, kurio dydį Pirkėjas gali sužinoti Tiketos nurodytais kontaktais, taip pat – kasose.

6. BILIETŲ (ABONEMENTŲ, NUOLAIDŲ KORTELIŲ IR KT.) GALIOJIMO SUSTABDYMO IR GALIOJIMO ATNAUJINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

6.1. Bendrovė nenustato ir nėra atsakinga už bilietų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką, kadangi šią tvarką ir/ar sąlygas nustato asmenys teikiantis atitinkamas paslaugas, kuriomis teisę pasinaudoti suteikia Bendrovės platinami bilietai. Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovė parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, Bendrovė taip pat nenustato tokių paslaugų kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, vykimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų.
6.2. Bendrovė interneto svetainėje ar kita Bendrovei priimtina forma, informuoja asmenis apie bilietų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir / ar tvarką kai tik turi galimybę po to, kai/jeigu atitinkamas paslaugas, kurioms buvo parduoti Bendrovės platinami bilietai, teikiantys asmenys informuoja apie tai Bendrovę.
6.3. Jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai ir dėl to yra stabdomas bilietų galiojimas, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ar pinigų grąžinimą. Bendrovės platinamuose bilietuose gali būti nurodomas atitinkamų paslaugų teikėjas, į kurį asmenys turėtų kreiptis dėl pinigų grąžinimo ir/ar nuostolių atlyginimo.
6.4. Bilietų galiojimas gali būti sustabdytas, kitais šiose taisyklėse numatytais atvejais.

7. TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI
7.1. Bendrovės interneto svetainės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Asmenys naudodamiesi interneto svetaine privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis interneto svetaine laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, interneto svetainėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.
7.2. Asmenims draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės interneto svetainėje pateiktą informaciją be rašytinio Bendrovės leidimo.
7.3. , , , yra registruoti Bendrovės prekiniai ženklai ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į juos. Asmenys neturi teisių naudoti Bendrovės prekinius ženklus.
7.4. Asmenys neturi teisės bilietų klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti bilietus ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Asmenys, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti bilietų. Visos bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams.
7.5. Asmenims yra taikomi kiti šiose taisyklėse, bei Bendrovės interneto svetainėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

8. SAUGAUS VARTOTOJO ELGESIO REIKALAVIMAI
8.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, bilietų ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti bilietų, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.
8.2. Užsisakydami bilietus interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško bilietų ir / ar teikia užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra. Asmenims, besinaudojantiems interneto svetaine draudžiama:
8.2.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;
8.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar talpinti Bendrovės interneto svetainėje;
8.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;
8.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;
8.2.5. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.
8.3. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.
8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

9. SKIRTINGOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS, KAI TUOS SKIRTUMUS TIESIOGIAI PATEISINA OBJEKTYVŪS KRITERIJAI
9.1. Bilietus įsigyti ir naudotis Bendrovės Paslaugomis gali visi asmenys, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.
9.2. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė platina bilietus suteikiančius teisę į kitų asmenų teikiamas paslaugas, tokių paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie paslaugas teikiantys asmenys. Dėl šios priežasties Paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Bendrovė nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami bilietai, teikimo sąlygų. Informaciją apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję bilietus, teikimo sąlygas pateikiama platinimo taškuose, internetinėje svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
9.3. Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali skirtis ir dėl kitų aplinkybių (pvz. bilietų parduodamų skirtingoms asmenų grupėms (pensininkams, studentams ir pan.) kaina, bilietų kaina priklausoma nuo perkamų bilietų kiekio ar išankstinio įsigijimo, taip pat nuo šių priežasčių priklausantys papildomi mokesčiai ar jų dydis ir pan.), tačiau Bendrovė taikydama skirtingas Paslaugų teikimo sąlygas privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
9.4. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygas taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.

10. PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)
10.1. Visi papildomi mokesčiai (paslaugos, rezervacijos, arenos ir kt.), kurie tenka vienam bilietui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės prekybos taškuose, interneto svetainėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
10.2. Bendrovė taipogi turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Bendrovės interneto tinklapyje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis interneto svetainėje arba tam tikrais atvejais asmuo informuojamas apie jo dydį betarpiškai (pvz., pildant registracijos rašytinę formą) ar pranešant kita Bendrovei priimtina forma.
10.3. Jei asmuo rezervuoja bilietus, tai bilietai gali būti apmokestinami rezervacijos mokesčiu. Jei Bendrovė sudaro galimybę gauti bilietus pristatymo būdu, bilietai gali būti apmokestinami pristatymo mokesčiu.
10.4. Bendrovė taipogi turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas asmuo yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir/ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.
10.5. Jeigu bilietams yra taikomos tam tikros nuolaidos, jos taikomos tik paties bilieto kainai, neįskaitant papildomų mokesčių. Papildomiems bilieto mokesčiams nuolaidos nėra taikomos.

11. NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGAS
11.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie Paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai nurodoma prekybos taškuose, interneto svetainėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma.
11.2. Asmenys Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su interneto svetainėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

12. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS
12.1. Bendrovė neteikia jokių garantijų savo teikiamoms Paslaugoms, išskyrus kai garantijos yra privalomos ir atitinkamų Paslaugų teikimui taikomos pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju garantija teikiama minimalia leistina teisės aktuose nustatyta apimtimi, išskyrus atvejus, kai pati Bendrovė aiškiai nurodo, kad garantija atitinkamoms Paslaugoms yra teikiama kitokia (didesne nei minimalia leistina) apimtimi.
12.2. Bendrovė neatsako už interneto svetainėje ar prekybos taškuose pateikiamos informacijos išsamumą ir pilnumą. Bendrovė paprastai interneto svetainėje ir prekybos taškuose pateikia paslaugas teikiančių asmenų jai pateiktą informaciją. Išsamesnės ar papildomos informacijos ieškantys asmenys gali kreiptis tiesiogiai į Bendrovę, tačiau pastaroji platesnę informaciją, jei ji Bendrovei asmens kreipimosi metu nėra žinoma, pateiks tik susisiekusi su paslaugas teikiančiais asmenimis arba nukreips besikreipusius asmenis tiesiogiai bendrauti su paslaugas teikiančiais asmenimis.
12.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.
12.4. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt

13. Bilietų grąžinimo garantijos taisyklės
 13.1. Kaip įsigyti bilietų grąžinimo garantiją bei ligos atveju grąžinti bilietus ir atgauti sumokėtus pinigus?
 13.1.1. Bilietų grąžinimo garantiją galima įsigyti internetu www.tiketa.lt arba Tiketa kasose (Kasos);
 13.1.2. Bilietų grąžinimo garantija turi būti įsigyta tą pačią dieną kaip ir renginio bilietas, kurį ligos atveju norėsite grąžinti, kitu atveju grąžinimo garantija negalioja;
 13.1.3. Bilieto grąžinimo garantija parduodama iki tam tikros datos, kurią nurodo renginio organizatorius. Informacija apie galimybę įsigyti bilieto grąžinimo garantiją suteikiama Tiketa kasose bei Tiketa portale www.tiketa.lt.
 13.1.4. Norėdami pasinaudoti bilietų grąžinimo garantija, turite kreiptis el. paštu garantija@tiketa.lt arba mob. telefonu +370 685 05480 (darbo dienomis I - IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 16.00 val.), paraiškos dėl bilietų grąžinimo priimamos iki renginio ir dar 5 dienas po renginio.
13.2. Kodėl verta įsigyti bilietų grąžinimo garantiją?
Bilietų grąžinimo garantija suteikia 100 proc. galimybę grąžinti bilietus ir atgauti už juos sumokėtus pinigus, tam tik reikia pateikti ligą pagrindžiantį dokumentą. PASTABA: bilietų grąžinimo garantijos mokestis nėra grąžinamas.

13.3. Kokie keliami reikalavimai bilietų grąžinimo garantijai, kada garantija įsigalioja?
Bilietų grąžinimo garantija įsigalioja, jei yra išpildomos visos šios sąlygos:
13.3.1. Grąžinimo garantija ir renginio bilietas yra pirkti tą pačią dieną;
13.3.2. Bilietų grąžinimo garantijos paraiška pateikta laiku, vėliausiai per 5 dienas po renginio;
13.3.3. Pateikiama gydymo įstaigos pažyma/pažymos kopija, su gydytojo parašu ir antspaudu;
13.3.4. Pateikta gydymo įstaigos pažyma galioja laikotarpiu, kuris apima renginio datą;
13.3.5. Su viena ligą pagrindžiančia medicinine pažyma galima grąžinti iki 4 bilietų;
13.3.6. Kiekvienas grąžinamas bilietas privalo turėti bilietų grąžinimo garantiją.
Pavyzdžiui: Jeigu grąžinami du bilietai, pateikiamos dvi bilietų grąžinimo garantijos ir viena ligą pagrindžianti medicininė pažyma.
PASTABA: Tiketa pasilieka teisę keisti bilietų grąžinimo sąlygas.

13.4. Ar galima bilietų grąžinimo garantiją įsigyti vėliau nei buvo pirkti bilietai į renginį?
Negalima. Tam, kad įsigaliotų bilieto grąžinimo garantija, ji turi būti perkama tą pačią dieną kaip ir renginio bilietas.

13.5. Kas gali pasinaudoti bilietų grąžinimo garantija?
Bilietų grąžinimo garantija gali pasinaudoti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys, taip pat ugdymo, edukacinės įstaigos (mokyklos, darželiai, būreliai ).

13.6. Ar kiekvienas grąžinamas bilietas privalo turėti bilietų grąžinimo garantiją?
Galite pasirinkti norimą grąžinimo garantijos bilietų kiekį, tačiau pateikus paraišką grąžinti renginio bilietus, jums bus grąžinti pinigai tik už tuos bilietus, kurie turės grąžinimo garantijas.
Pavyzdžiui: Jeigu nusipirkote 3 bilietus ir ligos atveju pageidausite grąžinti visus bilietus, šiems bilietams turite įsigyti 3 bilietų grąžinimo garantijas.
PASTABA: bilietų grąžinimo garantija galioja tik tiems bilietams, su kuriais nebuvo bandoma patekti į renginį.

13.7. Kiek laiko galioja galimybė grąžinti bilietus?
Bilietų grąžinimo garantijos galimybė įsigalioja bilietų pirkimo dieną ir galioja laikotarpiu iki renginio bei dar 5 dienas po renginio. Pasibaigus terminui, grąžinimai nėra vykdomi.

13.8. Kaip galima grąžinti bilietus?
Bilietų grąžinimo eiga:
13.8.1. Paraiškos dėl bilietų grąžinimo priimamos iki nurodyto termino, t.y. vėliausiai per 5 dienas po renginio. Dėl bilietų grąžinimo turite kreiptis el. paštu garantija@tiketa.lt arba mob. telefonu +370 685 05480 (darbo dienomis I - IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 16.00 val.);
13.8.2. Paraiškoje turite nurodyti renginio pavadinimą, datą, asmeninius kontaktus (vardą, pavardę, kontaktinį numerį, atsiskaitomąją sąskaitą), rezervacijos numerį arba renginio bilietų numerius, gražinimo garantijos/-ų numerius, grąžinimo priežastį;
PASTABA: nepamirškite, kad renginio bilietas, kurį norite grąžinti, privalo turėti grąžinimo garantiją ir būti nepanaudotas
13.8.3. Su paraiška turite pateikti ir gydymo įstaigos pažymą/pažymos kopiją.

13.9. Ar pasinaudojus bilietų grąžinimo garantija atgaunama visa už bilietus sumokėta suma?
Taip. Bilietų grąžinimo atveju pirkėjui yra grąžinama visa pinigų suma su visais papildomais mokesčiais, nėra grąžinamas tik grąžinimo garantijos mokestis.

13.10. Ar galima grąžinti bilietų grąžinimo garantiją?
Negalima.

Naršyk patogiai!

Siųskis TIKETA programėlę nemokamai!
SIŲSTIS Tęsti naršyklėje

Naršyk patogiai!

Siųskis TIKETA programėlę nemokamai!
SIŲSTIS Tęsti naršyklėje